ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto chimica

Bilanciamento - ESERCIZI

Bilanciamento - ESERCIZI


ricerca 1
ricerca 2
Seleziona una categoria

Bilanciamento ESERCIZI


H3PO3 + CuO Cu3(PO3)2 +3H2O (2,3 - 1,3)

Cs2O + H2O CsOH (1,1 - 2)P2O5 +  H2O HPO3                                                                     (1,1 - 2)

NaCl + H2SO4 Na2SO4 + HCl (2,1 - 1,2)

NaF + Mg(OH)2 MgF2 + NaOH (2,1 - 1,2)

Al(OH)3 + H3PO4 + AlPO4 + H2O (1,1 - 1,3)

AgNO3 + FeCl3 AgCl + Fe(NO3)3 (3,1 - 3,1)

Al(OH)3 + HCN Al(CN)3 + H2O (1,3 - 1,3)

HClO + Ba(OH)2 Ba(ClO)2 + H2O (2,1 - 1,2)

H2CO3 + Fe(OH)3 Fe2(CO3)3 + H2O (3,2 - 1,6)

HgOH + H2S Hg2S + H2O (2,1 - 1,2)

H2Cr2O7 + KOH K2Cr2O7 + H2O (1,2 - 1,2)

H2SO4 + LiOH Li2SO4 + H2O (1,2 - 1,2)

SiO2 + HF H2O + SiF4 (1,4 - 2,1)

AsCl3 + H2S HCl + As2S3 (2,3 - 6,1)

H2S + AgNO3 Ag2 S + HNO3 (1,2 - 1,2)

Cr2O3 + Na2CO3 + KNO3 Na2CrO4 + CO2 + KNO2                 (1,2,3 - 2,2,3)

Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O                                              (1,2 - 1,1,2)

Na2HAsO3 + KBrO3 + HCl NaCl + KBr + H3AsO4                   (3,1,6 - 6,1,3)

NaNO2 NaNO3 + NO + Na2O                                                   (3 - 1,2,1)

K2SO3 K2SO4 + K2S                                                                  (4 - 3,1)

Pb + HNO3 Pb(NO3)2 + NO + H2O                                           (3,8 - 3,2,4)

H3AsO3 + SnCl2 + HCl As + SnCl4 + H2O                                  (2,3,6 - 2,3,6)

SO2 + H2S S + H2O                                                                    (1,2 - 3,2)

HNO3 + HCl NO + Cl2 + H2O                                                   (2,6 - 2,3,4)HNO3 + H2S NO + S + H2O                                                      (2,3 - 2,3,4)

Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O                                          (3,8 - 3,2,4)

Br2 + S + H2O HBr + H2SO4                                                      (3,1,4 - 6,1)

Cl2 + KI + KOH KCl + KIO3 + H2O (3,1,6 - 6,1,3)

FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2                                                              (4,11 - 2,8)

SO2 + O2 SO3                                                                             (2,1 - 2)

H2 + O2 H2O                                                                               (2,1 -2)

KClO KCl + KClO3                                                                   (3 - 2,1)

CaH2 + H2O Ca(OH)2 + H2                                                        (1,2 - 1,2)

NaIO3 + NaHSO3 NaHSO4 + Na2SO4 + H2O + I2                     (2,5 - 3,2,1,1)

Fe + O2 Fe2O3                                                                            (4,3 - 2)

ZnS + O2 ZnO + SO2                                                                  (2,3 - 2,2)

Al + Cr2O3 Al2O3 + Cr                                                                (2,1 - 1,2)

C + SO2 CS2 + CO                                                                    (5,2 - 1,4)

NH3 + O2 N2 + H2O (4,3 - 2,6)

H2 + Cl2 HCl                                                                               (1,1 - 2)

N2 + H2 NH3                                                                               (1,3 - 2)

CS2 + O2 CO2 + SO2                                                                  (1,3 - 1,2)

KClO3 KCl + O2                                                                        (2 - 2,3)

Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2                                                             (1,1 - 1,1)

H2O2 H2O + O2                                                                          (2 - 2,1)

HNO3 + H2S NO + H2O + S                                                      (2,3 - 2,4,3)

Li2O2 Li2O + O2                                                                          (2 - 2,1)

NH3 + O2 NO + H2O                                                                 (4,5 - 4,6)

CuO + NH3 N2 + H2O + Cu                                                       (3,2 - 1,3,3)Sn + HNO3  SnO2 + NO2 + H2O                                                (1,4 - 1,4,2)

KBr + H2SO4 K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O                                   (2,2 - 1,1,1,2)

Cr2O3 + Na2CO3 + KNO3 Na2CrO4 + CO2 + KNO2                 (1,2,3 - 2,2,3)

MnO2 + FeSO4 + H2SO4 MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O                (1,2,2 - 1,1,2)

KClO3 KCl + O2                                                                        (2 - 2,3)

K + H2O KOH + H2                                                                   (2,2 - 2,1)

P + O2 P2O3                                                                                (4,3 - 2)

Fe2O3 + C CO + Fe                                                                    (1,3 - 3,2)

P + Cl2 PCl5                                                                                (2,5 - 2)

H2S + O2 H2O + S                                                                      (2,1 - 2,2)

H2S + H2O2 H2SO4 + H2O (1,4 -l,4)

SO2 + H2S H2O + S                                                                    (1,2 - 2,3)

HI +H2SO4 SO2 + H2O + I2                                                        (2,1 - 1,2,1)

NaI + Cl2 NaCl + I2                                                                    (2,1 - 2,1)

As + Cl2 AsCl3                                                                            (2,3 - 2)

KI + H2O2 KOH + I2                                                                  (2,1 - 2,1)

NaI + MnO2 + H2SO4 MnSO4 + NaHSO4 + H2O + I2                (2,1,3 -l,2,2,1)

NaBr + Cl2 NaCl + Br2                                                               (2,1 - 2,1)

Cl2 + KI KCl + I2                                                                        (1,2 -2,1)

H2S + O2 SO2 + H2O                                                                  (2,3 - 2,2)

BCl3 + P4 + H2 BP + HCl                                                            (4,1,6 - 4,12)

(NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + H2O (1 - 1,1,4)

KrF2 + H2O Kr + O2 + HF                                                         (2,2 - 2,1,4)

Na2CO3 + C + N2 NaCN + CO                                                             (1,4,1 -2,3)

K4Fe(CN)6 + H2SO4 + H2O K2SO4 + FeSO4 + (NH4)2SO4 + CO                               (1,6,6 - 2,1,3,6)
Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta