ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto chimica

Pesi (masse) relativi ed assoluti

ricerca 1
ricerca 2

Pesi (masse) relativi ed assoluti


Calcolare i pesi molecolari relativi ed assoluti delle seguenti sostanze


K4Fe(CN)6  (368,34 u - 6,12 10-22 g)

H2SO4    (98,08 u - 1,63 10-22 g)

H2O (18,02 u - 2,99 10-23 g)

K2SO4    (174,26 u - 2,89 10-22 g)

FeSO4 (151,91 u - 2,52 10-22 g)

(NH4)2SO4 (132,14 u - 2,19 10-22 g)

CO (28,10 u - 4,67 10-23 g)

KBr   (119,00 u - 1,98 10-22 g)

Br2 (159,81 u - 2,65 10-22 g)

SO2    (64,06 u - 1,06 10-22 g)

Na2CO3 (105,99 u - 1,76 10-22 g)

KNO3   (101,10 u - 1,68 10-22 g)

Na2CrO4 (161,97 u - 2,69 10-22 g)

CO2 (44,01 u - 7,31 10-23 g)

KNO2 (85,10 u - 1,41 10-22 gMnO2     (86,94 u - 1,44 10-22 g)

MnSO4 (151,00 u - 2,51 10-22 g)

Fe2(SO4)3    (399,88 u - 6,64 10-22 g)

Cr2O3     (151,99 u - 2,52 10-22 g)

Ca(OH)2     (74,09 u - 1,23 10-22 g)

Na2HAsO3 (169,91 u - 2,82 10-22 g)

KBrO3    (167,00 u - 2,77 10-22 g)

H3AsO4 (141,94 u - 2,36 10-22 g)

NaCl  (58,44 u - 9,70 10-23 g)

Ce2(SO4)3   (568,42 u -9,44 10-22 g)

HCl    (36,46 u - 6,05 10-23 g)

Fe2O3 (159,69 u - 2,65 10-22 g)

NaIO3    (197,89 u - 3,29 10-22 g)

CaH2  (42,09 u - 6,99 10-23 g)

Ba(ClO)2 (240,23 u - 3,99 10-22 g)
Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta